Ansvarig för webbsidorna för Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

 

Juridiska anvisningar

Juridiska anvisningar för Dremel-gruppen (Dremel)

© Copyright

Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videoklipp samt deras plats på Dremel s webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra skyddslagstiftningar. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, mångfaldigas, förändras eller göras tillgänglig för tredje part i kommersiellt syfte. Vissa av Dremel s webbplatser innehåller dessutom bilder som skyd-das av upphovsrätt av tredje part.

Lista över varumärken

Om inget annat anges så är alla varumärken på Dremel s webbplatser handelsrättsligt skydd-ade. Det gäller i synnerhet märken, typskyltar, företagslogotyper och emblem för Dremel. De varumärken och formgivningselement som används på våra sidor är immateriell egendom som tillhör Robert Bosch Power Tools GmbH i Tyskland.

Lista över garantier

Den här webbplatsen har sammanställts med stor noggrannhet. Trots det kan vi inte garantera att informationen är felfri och exakt. Vi tar inget ansvar för några skador som uppstått som ett di-rekt eller indirekt resultat av användning av denna webbplats, såvida de inte orsakats med avsikt eller på grund av grov oaktsamhet från Dremel s sida.

Lista över licenser

Den immateriella egendom i form av patent, varumärken och upphovsrätt som finns på Dremel s webbplats är skyddad. Denna webbplats beviljar ingen licens för användning av immateriell egendom som tillhör företag i Dremel-gruppen (Dremel) eller tredje part.

 

Teknik

Tekniska förutsättningar

Läs följande information, så att våra webbsidor presenteras optimalt på din dator och alla funkti-oner ska vara tillgängliga för dig:

Webbläsare

Vi rekommenderar följande webbläsare och versioner: Internet Explorer 8.x eller senare, Mozilla Firefox 10.x eller senare, Google Chrome 18.0.x eller senare eller Safari version 5.x eller sena-re. Om äldre webbläsarversioner används, t.ex. Internet Explorer 6, så kan våra erbjudanden i vissa fall drabbas av funktionstekniska begränsningar.

Flash® Player

En del av Dremel s webbsidor innehåller animationer som skapats med Flash®. För att animati-onerna ska kunna visas så behöver du Flash® Player version 10 eller senare, som du ka hämta här: www.adobe.com

Adobe® Reader

En del av Dremel s webbsidor innehåller PDF-dokument. För att du ska kunna visa dessa do-kument så behöver du Adobe® Reader, som du ka hämta här: www.adobe.com

JavaScript

En del funktioner på Dremel s webbsidor kräver att webbläsaren har stöd för JavaScript. Därför rekommenderar vi att du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Cookies

En del funktioner på Dremel s webbsidor kräver att cookies tillåts. Därför rekommenderar vi att du tillåter cookies i din webbläsare. Mer information om användning av cookies hittar du avsnit-tet Dremel-gruppens anvisningar för dataskydd.

Om du vill veta mer om vilka cookies som vi använder så klickar du på länken ”Inställningar för cookies” i sidfoten. Länken ”Inställningar för cookies” leder till ytterligare information om de coo-kies som används. Du kan ställa in vilka cookies som du vill använda.

 

Dataskydd

1. Information om dataskydd
BOSCH POWER TOOLS B.V. (i fortsättningen ”DREMEL” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

2. DREMEL respekterar din integritet
I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

3. Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är DREMEL; Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Våra kontaktuppgifter

Bosch Power Tools B.V.
DREMEL Europe
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1. Kategorier av uppgifter som behandlas
Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

4.2. Principer
Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

4.2.1. – För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl
(rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).

4.2.2. – Egen och andra företags marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätning i den omfattning lagen tillåter eller baserat på samtycke
(rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).

4.2.3. – Produkt- eller kundenkäter per e-post och/eller telefon, under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga samtycke
(rättslig grund: samtycke).

Anmärkning: Om vi anlitar ett marknadsundersökningsföretag för att genomföra en enkät agerar detta endast på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar.

4.2.4. – Genomförande av tävlingar eller säljfrämjande rabatter enligt gällande tävlingsvillkor eller rabattvillkor
(rättslig grund för fullgörande av avtal).

4.2.5. – Utskick av ett nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren per e-post eller SMS/MMS
(rättslig grund: samtycke).

4.2.6. – Drift av ett användarforum för anmälda medlemmar med syfte att [lägg till syftet med användarforumet]
(rättslig grund: fullgörande av avtal)

4.2.7. – Bevaka och skydda våra intressen
(rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

4.3. Registrering
Om du vill kunna använda funktioner som kräver att det finns ett upprättat avtal ber vi dig att först registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna upprätta och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuella uppgifter om önskat betalsätt eller om kontoinnehavaren) samt eventuellt ytterligare frivilliga uppgifter. Uppgifter som måste anges är märkta med *.

4.4. Loggfiler
Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet

 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)

 • Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker

 • Namn på filer och information som öppnas

 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick

 • Överförd datamängd

 • Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)

 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

4.5. Överföring av uppgifter

4.5.1. Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga
Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. En närmare förklaring av rättslig grund hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. ”Tredje part” kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Så länge överföring av uppgifter till tredje part bygger på ett berättigat intresse förklaras den i denna information om dataskydd.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

4.5.2. Tjänsteleverantör (allmänt)
Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

4.6. Överföring till mottagare utanför EES
Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare baserade utanför EES, så kallade tredjeländer. I dessa fall säkerställer vi före en eventuell uppgiftsöverföring att mottagaren håller adekvat dataskyddsnivå (baserat på t.ex. EU-kommissionens beslut om adekvat skydd för det aktuella landet eller att en överenskommelse med så kallade EU-standardavtalsklausuler föreligger mellan Europeiska unionen och mottagaren) eller att du har gett ditt samtycke till överföringen.

Du kan beställa en översikt över mottagare i tredjeland och en kopia av de överenskommelser som har ingåtts för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt.

4.7. Hur länge får uppgifterna sparats Lagringstider
I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

5. Tävlingar eller säljfrämjande rabatter
Om du deltar i en tävling eller utnyttjar ett rabatterbjudande från oss använder vi dina uppgifter för att meddela dig om en eventuell vinst och för reklamändamål, i den mån det är tillåtet enligt lag resp. i den utsträckning du har lämnat ditt samtycke till det. Mer information om tävlingar och rabatterbjudanden hittar du under respektive deltagarvillkor.

6. Användning av cookies

6.1. Allmänt
Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare tillbaka innehållet i cookien till den aktuella leverantören och gör det på så vis möjligt att känna igen terminalenheten. Genom att läsa av cookies får vi möjlighet att anpassa vårt onlineutbud för dig och göra det lättare för dig att använda.

6.2. Stänga av och radera cookies
När du besöker våra webbplatser får du i ett popup-fönster frågan om du vill tillåta de cookies som används på vår sida eller om du vill gå till inställningarna och stänga av dem.

Om du bestämmer dig för att inte tillåta cookies sätts en opt out-cookie i din webbläsare. Denna cookie är endast till för att hålla reda på att du motsätter dig övriga cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan det dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner på våra webbplatser. Tänk på att en opt out-cookie av tekniska skäl endast kan användas i den webbläsare där den placeras. Om du raderar cookies och använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra om avanmälan (opt-out).

Inställningsmöjligheten gäller inte cookies som sätts när du besöker tredjepartswebbplatser som tillhör andra leverantörer.

Du kan dock alltid välja att radera samtliga cookies i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare för att se hur du gör. Även detta kan dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

Du kan också gå in på nedanstående webbplats för att hantera och avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Det är inte vi som driver denna webbplats, så vi har inget ansvar för den och vi kan inte påverka varken tillgänglighet eller innehåll.

6.3. Översikt över de cookies vi använder
I detta avsnitt hittar du en översikt över de cookies som vi använder.

6.3.1. Nödvändiga cookies
Visa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineutbud på ett säkert sätt. Till denna kategori hör bland annat

 • Cookies som används identifiering och autentisering av våra användare

 • Cookies som tillfälligt sparar vissa specifika användarinmatningar som till exempel innehåll i en kundvagn eller ett webbformulär

 • Cookies som sparar specifika användarpreferenser som till exempel söknings- eller språkinställningar

 • Cookies som sparar data som används för att säkerställa en felfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.

7. YouTube
Detta onlineutbud använder videoplattformen YouTube som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube är en plattform för uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida från vårt utbud upprättar den inbyggda YouTube-spelaren en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. I samband med detta överförs också uppgifter till YouTube i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi har inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube.

Mer information om omfattningen av och syftet med de uppgifter som samlas in, om vilken ytterligare bearbetning och användning av dessa uppgifter som sker hos YouTube, om dina rättigheter och vilka dataskyddsalternativ du kan välja hittar du i YouTubes information om dataskydd.

8. Nyhetsbrev

8.1. Nyhetsbrev med registrering, rätt att återkalla
I vårt onlineutbud har du bland annat möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi använder så kallad dubbel anmälan. Det betyder att vi aldrig börjar skicka nyhetsbrev per e-post, mobilmeddelanden (t.ex. via WhatsApp), SMS eller push-notiser förrän du uttryckligen har bekräftat att du verkligen vill prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i ett meddelande och på så vis aktiverat nyhetsbrevstjänsten. Om du senare skulle ångra dig och inte längre vill ha nyhetsbrevet kan du när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att ta tillbaka ditt samtycke. För att avsluta prenumerationen på ett e-postnyhetsbrev klickar du på den länk som finns i nyhetsbrevet eller under Inställningar för hantering för det aktuella onlineutbudet. Du kan också höra av dig till oss via telefon, e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du i avsnittet Kontakt.

9. Externa länkar
Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.

10. Säkerhet
Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

11. Användarens rättigheter
För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:
Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:
Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:
Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter:
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Invändning mot direktmarknadsföring:
Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte (”Reklaminvändning”). Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”:
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter såvida den baseras på rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke:
Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

11.1. Dataportabilitet:
Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

11.2. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:
Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Besöksadress:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

12. Ändring av information om dataskydd
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

13. Kontakt
Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, rapportera incidenter som rör dataskydd samt förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Matthias Goebel
Koncernansvarig för dataskyddsfrågor
Informationssäkerhet och dataskydd Bosch-koncernen (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
TYSKLAND

eller
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com .

eller
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

14. Uppdaterad: 2018-05-01